České dráhy, a.s. ODIS - VYDÁVANÉ EDICE

Knižnice základních právních norem ES (EU) vztahujících se k dopravě
Seznam svazků (k 1.1.2006)

Jedná se o české pracovní překlady základních dokumentů legislativy EU z oblasti dopravy. Jednotlivé svazky jsou tématicky zaměřené na jednotlivé druhy dopravy nebo na společné a průřezové problémy týkající se dopravy jako celku. V knižnici bylo doposud vydáno 97 svazků.

Svazek č.97ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA VIII – druhý železniční balíček
Svazek č.96Seznam platné legislativy Společenství - dopravní politika (aktualizace k 1.1.2006)                            (1,6 MB)
Svazek č.95DOPRAVNÍ TELEMATIKA
Svazek č.94SEZNAM JIŽ NEPLATNÝCH DOKUMENTŮ, KTERÉ VYŠLY VE SVAZCÍCH 1 AŽ 93
Svazek č.93ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA VII. - "Interoperabilita konvenčního železničního systému"
Svazek č.92LETECKÁ DOPRAVA X
Svazek č.91SILNIČNÍ DOPRAVA XI
Svazek č.90Koordinace dopravy po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách
Svazek č.89ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA VI. - "Železniční balíček"
Svazek č.88Bílá kniha: Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout
Svazek č.87ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA - V. část
Provozní propojitelnost
Svazek č.86ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA - IV. část
Železniční nákladní doprava
Intermodalita
Železniční infrastruktura
Úzká hrdla
Svazek č.85Zásadní nařízení, upravující pomoc Společenství pro země žádající o přijetí do ES, týkající se dopravy - ISPA
Zpoplatnění těžkých silničních nákladních vozidel
Pravidla pro granty finanční pomoci transevropským dopravním sítím
Svazek č.84LETECKÁ DOPRAVA IX
Svazek č.83SILNIČNÍ DOPRAVA X
O přístupu k povolání provozovatele silniční nákladní a osobní dopravy
Zákon Spolkové republiky Německo k reformě práva silniční nákladní dopravy
Svazek č.82Návod k dopravní "ACQUIS COMMUNAUTAIRE"
Svazek č.81OBECNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉM ZÁJMU A DOPRAVA
Svazek č.80STRUKTURÁLNÍ FONDY
Svazek č.79Manuál IRU pro země střední a východní Evropy
Příručka pro evropskou harmonizaci zákonů o silniční dopravě (určeno všem podnikatelům v tomto oboru)
Svazek č.78JEDNOTNÁ EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA A ŠVÝCARSKO
Svazek č.77SILNIČNÍ DOPRAVA IX
Svazek č.76VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA
Svazek č.75LETECKÁ DOPRAVA VIII
O situaci v evropském civilním letectví
Vzájemné přijímání pilotních průkazů
O letišti Frankfurt n/M.
Svazek č.74SILNIČNÍ DOPRAVA
Pasivní bezpečnost
Svazek č.73TRANSEVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DÁLNICE
Svazek č.72SILNIČNÍ DOPRAVA
Emise
Elektromagnetická kompatibilita a hluk
Svazek č.71SILNIČNÍ DOPRAVA
Typová homologace
Emise vznětových motorů
Svazek č.70BUDOUCÍ PROTIHLUKOVÁ POLITIKA
(návrh na Zelenou knihu Evropské komise)
Svazek č.69ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY
Uvolnění evropského letového provozu
Svazek č.68TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ
Svazek č.67KOMPENDIUM POŽADAVKŮ NA STATISTIKU V EU
Svazek č.66NÁVRH ÚMLUVY O SPOLUPRÁCI PŘI OCHRANĚ A TRVALE UDRŽITELNÉM VYUŽITÍ DUNAJE
Svazek č.65ROZVOJ TRANSEVROPSKÉ DOPRAVNÍ SÍTĚ
Svazek č.64DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OCHRANA PŘÍRODY JAKO PRVEK HODNOCENÍ DOPRAVNÍCH INVESTIC V EU
Svazek č.63KOMBINOVANÁ DOPRAVA - HARMONIZACE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY (Evropský parlament versus Evropská rada)
Svazek č.62ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA - III. část
Svazek č.61STRATEGIE OŽIVENÍ ŽELEZNIC SPOLEČENSTVÍ
Svazek č.60EVROPSKÉ RADY PRÁCE
Svazek č.59ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT PŘI OBCHODU SE ZBOŽÍM
ROZŠÍŘENÍ ÚMLUVY O TRANZITU
DOPLŇKY KE SMLOUVĚ O EHP
Svazek č.58MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
Svazek č.57NOVELIZACE SMĚRNICE K VÝKONU PROVOZOVATELE SILNIČNÍ DOPRAVY -
SMĚRNICE O KVALIFIKACI BEZPEČNOSTNÍHO PORADCE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH NÁKLADU
Svazek č.56NOVELIZACE SMĚRNIC K VEŘEJNÉMU NABÍDKOVÉMU ŘÍZENÍ SEKTORU SLUŽEB
Svazek č.55ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA - II. část
Svazek č.54SÍŤ OBČANA
Plné uplatnění potenciálu veřejné osobní dopravy v Evropě
(Zelená kniha Evropské komise - výtah)
Svazek č.53K SPRÁVNÉMU A EFEKTIV. STANOVENÍ CEN V DOPRAVĚ
Zelená kniha Evropské komise
Svazek č.52EVROPSKÝ DVŮR AUDITORŮ:
ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVA O FINAN. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY S ODPOVĚĎMI KOMISE DALŠÍ ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ A KOMBINOVANÉ DOPRAVY
Svazek č.51AKT O PŘIJETÍ RAKOUSKA A SKANDINÁVSKÝCH STÁTU DO EVROPSKÉ UNIE Z HLEDISKA DOPRAVY
Svazek č.50SEZNAM DOSUD VYDANÝCH PRÁVNÍCH NOREM ES
Svazek č.49DOHODA O VYTVOŘENÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU - II. část
Svazek č.48DOHODA O VYTVOŘENÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU
Svazek č.47PŘÍPRAVA PŘIDRUŽENÍ ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCH. EVROPY NA ZAČLENĚNÍ DO VNITŘNÍHO TRHU UNIE
BÍLÁ KNIHA (Výtah vztahující se k dopravě)
Svazek č.46ROČNÍ ÚČTY PODNIKU STŘEDNÍ VELIKOSTI A POJIŠŤ. SPOLEČNOSTÍ, KONTROLA KONCENTRACE
Svazek č.45ZPRŮHLEDNĚNÍ FINAN. VZTAHU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY A VEŘEJNÝMI PODNIKY - SLOUČENÉ (KONSOLIDOVANÉ) ÚČTY - SCHVALOVÁNÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA AUDIT
Svazek č.44ODSTRANĚNÍ OMEZENÍ FINANČNÍCH SLUŽEB
Svazek č.43SMĚRNICE O ROČNÍCH ÚČTECH A ZÁRUKÁCH
Svazek č.42LETECKÁ DOPRAVA - Strukturální harmonizace a uznávání licencí
Svazek č.41LETECKÁ DOPRAVA - Mezinárodní vztahy
Svazek č.40LETECKÁ DOPRAVA - Tržní operace - část 2
Svazek č.39LETECKÁ DOPRAVA - Tržní operace - část 1
Svazek č.38LETECKÁ DOPRAVA - Pravidla konkurence - část 2
Svazek č.37LETECKÁ DOPRAVA - Pravidla konkurence - část 1
Svazek č.36PLAVBA NÁMOŘNÍ - část 3
Svazek č.35PLAVBA NÁMOŘNÍ - část 2
Svazek č.34PLAVBA NÁMOŘNÍ - část 1
Svazek č.33PLAVBA ŘÍČNÍ
Svazek č.32EVROPSKÉ SDRUŽENÍ PRO UHLÍ A OCEL
Svazek č.31VNITŘNÍ VYBAVENÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL
Svazek č.30SKLA SILNIČNÍCH VOZIDEL
Svazek č.29SVĚTLA A OSVĚTLENÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL
Svazek č.28SILNIČNÍ DOPRAVA - CHARAKTERISTIKY VOZIDEL
Svazek č.27KOMBINOVANÁ DOPRAVA
Svazek č.26ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY SPOLEČENSTVÍ
((oprávnění) školení některých řidičů, některé doklady v silniční dopravě, kabotáž, vzájemné uznávání diplomů)
Svazek č.25ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Svazek č.24SOCIÁLNÍ LEGISLATIVA
Svazek č.23MIKROEKONOMIE A DOPRAVA
Svazek č.22PŘÍSTUP K POVOLÁNÍ PROVOZOVATELE SILNIČNÍ DOPRAVY A SPOLEČNÁ ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ
(Tarifní doporučení, doporučení ke koordinaci, uznávání osvědčení vůdců plavidel, kabotáž v plavbě)
Svazek č.21PŘÍSTUP K POVOLÁNÍ PROVOZOVATELE SILNIČNÍ DOPRAVY A URČITÁ KOORDINAČNÍ ROZHODNUTÍ
Svazek č.20ZDANĚNÍ A HARMONIZACE V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
Svazek č.19MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA
Svazek č.18SPOLEČNÉ VÝBORY V DOPRAVĚ
Svazek č.17MAKROEKONOMIE A DOPRAVA
Svazek č.16PŘÍSTUP K TRHU
Svazek č.15SLEDOVÁNÍ TRHU
(Statistika přepravy zboží po železnici, silnici a vnitrozemské vodní cestě jako součást regionální statistiky)
Svazek č.14STÁTNÍ INTERVENCE
Svazek č.13PRAVIDLA KONKURENCE
Svazek č.12TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ A STRUKTURÁLNÍ OPATŘENÍ VE VNITROZEMSKÉ VODNÍ DOPRAVĚ
Svazek č.11VNITROZEMSKÁ DOPRAVA - ASOCIAČNÍ DOHODY - část 2
Svazek č.10VNITROZEMSKÁ DOPRAVA - část 1
Svazek č.9NÁKLADY NA INFRASTRUKTURU
Svazek č.8KOORDINACE POSTUPU PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA DODÁVKY VEŘEJNÝCH PRACÍ - část 2
Svazek č.7KOORDINACE POSTUPU PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA DODÁVKY VEŘEJNÝCH PRACÍ - část 1
Svazek č.6KOORDINACE A INVESTICE
Svazek č.5KARNET TIR
Svazek č.4VŠEOBECNÉ PROBLÉMY DOPRAVNÍ POLITIKY EHS
Svazek č.3VÝTAH ZE ZÁSAD KONCEPCE DOPRAVNÍ POLITIKY ES DO ETAPY DOKONČENÍ EVROPSKÉ MĚNOVÉ A HOSPODÁŘSKÉ UNIE
Doplněk
k svazku č.2
SEZNAM PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM ES V OBLASTI DOPRAVY K 1. ČERVENCI 1994
Svazek č.2SEZNAM PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM ES V OBLASTI DOPRAVY K 1. ČERVNU 1993
Svazek č.1POSTAVENÍ DOPRAVY V ŘÍMSKÉ SMLOUVĚ, JEDNOTNÉM EVROPSKÉM AKTU, MAASTRICHTSKÉ SMLOUVĚ V RÁMCI EVROPSKÉHO EKONOM. PROSTORU A V ASOCIAČNÍCH DOHODÁCH SE STÁTY STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY